Dinsdag 21 juni hebben Europarlementariërs en EU-regeringen een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe rapportageregels voor grote bedrijven. De richtlijn inzake rapportage over de duurzaamheid van bedrijven (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) zal bedrijven meer verantwoording laten afleggen door hen te verplichten hun impact op mensen en de planeet bekend te maken. Hiermee wordt beoogd een einde te maken aan greenwashing en de basis te leggen voor normen voor duurzaamheidsrapportage op mondiaal niveau.

Nieuwe EU-normen voor duurzaamheid

De nieuwe EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaglegging zullen gelden voor alle grote ondernemingen (met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro, zoals gedefinieerd in de jaarrekeningenrichtlijn), of ze nu beursgenoteerd zijn of niet. Bedrijven zullen op basis van gemeenschappelijke normen verslag moeten uitbrengen over hun impact op het milieu, de mensenrechten, sociale normen en arbeidsethiek.

Betrouwbare informatie en verplichte audits

In de vandaag gesloten overeenkomst is bepaald dat de informatie die bedrijven over hun effect op het klimaat of de mensenrechten verstrekken, door een onafhankelijke instantie zal worden gecontroleerd en gecertificeerd. Financiële en duurzaamheidsrapportage zullen op gelijke voet staan en investeerders zullen eindelijk toegang hebben tot betrouwbare, transparante en vergelijkbare gegevens.

Ook bedrijven van buiten de EU moeten zich aan de regels houden, onderaannemers worden beschermd

Europarlementariërs drongen er met succes op aan dat niet-EU-bedrijven met substantiële activiteiten op de EU-markt (150 miljoen euro jaaromzet in de EU) gelijkwaardige rapportageregels zullen moeten volgen. De lidstaten zullen met de hulp van de Commissie toezien op de naleving.

Voor een handvol kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zullen lichtere verslagleggingsnormen gelden. De leden van het Europees Parlement hebben ervoor gezorgd dat zij tot 2028 niet aan het nieuwe systeem hoeven mee te doen. De Europarlementariërs hebben ook garanties ingebouwd dat onderaannemers alleen door hun contractuele partners kunnen worden gevraagd om informatie te verstrekken volgens een lichtere versie van de rapportagenormen.

Pascal Durand (Renew Europe, FR), die de onderhandelingen voor het Parlement leidde, zei: “Vandaag is de informatie over de impact van een bedrijf op het milieu, de mensenrechten en de arbeidsethiek fragmentarisch, onbetrouwbaar en gemakkelijk te misbruiken. Sommige bedrijven brengen geen verslag uit. Andere brengen verslag uit over wat zij willen. Beleggers, consumenten en aandeelhouders hebben het nakijken. Van nu af aan is een schone staat van dienst op het gebied van mensenrechten even belangrijk als een schone balans”.

“De Europese markt voor niet-financiële controle zal worden gestandaardiseerd, veel strenger en transparanter worden. Het Parlement is erin geslaagd een openstelling van de auditmarkt door de lidstaten te bewerkstelligen om ruimte te maken voor nieuwe gecertificeerde spelers die belangrijke spelers kunnen worden en deze niet alleen in handen te laten van de financiële auditors, met name de grote vier”, voegde de heer Durand hieraan toe.

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad zullen de overeenkomst formeel moeten goedkeuren voordat deze in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt. De overeenkomst treedt 20 dagen na de bekendmaking ervan in werking en de bepalingen ervan moeten na 18 maanden in de nationale wetgeving van de lidstaten worden opgenomen.

Achtergrond

De niet-financiële informatie die ondernemingen momenteel verplicht zijn te rapporteren, is grotendeels ontoereikend voor beleggers en andere belanghebbenden. De gerapporteerde gegevens zijn soms ook moeilijk te vergelijken. Beleggers en het maatschappelijk middenveld willen weten welke gevolgen ondernemingen hebben voor mens en milieu. De nieuwe wet is een van de hoekstenen van de Europese Green Deal en de agenda voor duurzame financiering.