Tweede Nederlandse voortgangsrapportage: “Bedrijfsleven goed op weg met SDG’s maar op gebied van milieu, klimaat en energie en gender extra inzet nodig”

De Rijksoverheid heeft ter verantwoording de 2de Nationale SDG voortgangsrapportage gepubliceerd: hoe staat het met de implementatie van de Sustainable Development Goals in Nederland.

Deze rapportage geeft aan waar Nederland nu staat, welke koers is uitgezet in de vorm van nieuwe initiatieven en beleidsvoorstellen en, waar mogelijk, wat het komende jaar gepland is.

Deze rapportage is aan de Tweede Kamer aangeboden door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De overheid zet deze stappen niet alleen. Op alle terreinen is samenwerking met partners nodig, om te verzekeren dat ambities breed worden gedragen in de samenleving. Inmiddels zijn er tal van initiatieven die bijdragen aan het behalen van de SDGs.

Ambities Nederland staat er in veel opzichten goed voor om in 2030 de SDGs te halen. Uit de eerste Nederlandse SDG-rapportage en uit de recente rapportages van het CBS over de SDGs komen echter ook uitdagingen naar voren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie en gendergelijkheid.

Het kabinet neemt op deze terreinen de volgende initiatieven: – In de samenleving worden ambitieuze stappen gezet op het gebied van klimaatadaptatie en het verduurzamen van de industrie. Het kabinet komt met diverse maatschappelijke partners tot een Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Met de initiatiefnemers van de Klimaatwet overlegt het kabinet om te komen tot een breed gedragen wet. – Het bevorderen van emancipatie is voor Nederland een ander aandachtspunt, met name het bieden van sociale veiligheid en de gelijke behandeling van ieder individu, het bevorderen van economische zelfstandigheid en de doorstroom van vrouwen naar hogere functies (SDGs 5 en 8). De emancipatienota vormt het startpunt voor verbetering van de economische en maatschappelijke gendergelijkheid.

Voortgang bij bedrijfsleven

Het onderdeel van de rapportage over het bedrijfsleven is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB-Nederland) en Global Compact Netwerk Nederland. Er zijn 5 opvallende punten:

 1. Volop SDG activiteiten in het hele land
  We constateren ten eerste een enorm aantal activiteiten rondom de SDGs. Onder meer het versterken van de kennis over de SDGs, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche en bij accountants. Ook zijn er veel bijeenkomsten voor ondernemers en stakeholders.
 2. Steeds vaker vertaling SDGs naar eigen bedrijfsstrategie & impact
  Grotere bedrijven vertalen steeds vaker de SDGs naar hun eigen bedrijfsstrategie en er in hun jaarverslag aandacht aan besteden. Vaak ook door concrete key performance indicators te formuleren zodat een beeld ontstaat van de impact.
 3. Ontwikkeling van instrumenten over het ‘hoe’ van de implementatie
  Het is helder dat met samenwerking vanuit verschillende sectoren én met een mondiale integrale benadering van de SDGs iedereen geholpen is. Het stroomlijnen van manieren om de SDGs te implementeren en de impact te communiceren vanuit een internationaal speelveld is behulpzaam. Steeds meer studies, instrumenten en gidsen verschijnen over het ‘hoe’ van het implementeren.
 4. Innovaties en doorbraken nodig voor behalen SDGs in 2030
  Om de SDGs tijdig te realiseren, zijn doorbraakprojecten en innovaties nodig. En die zijn er veelvuldig. Nodig ook, want met meer van hetzelfde worden de werelduitdagingen niet opgelost. Daarom zijn onderzoek, innovatie, experimenten, doorbraakprojecten en de topsectorenaanpak van enorme waarde. Juist Nederland heeft daarvoor veel in huis.
 5. Samenwerking en partnerschappen onmisbaar (SDG 17)
  De veelkleurigheid aan partnerschappen is opvallend. Deze bieden mogelijkheden oplossingen op te schalen en kennis van meerdere partijen daarvoor te benutten. Wat alleen niet lukt, kan samen wel. Onder meer 8 multinationale ondernemingen die samenwerken in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) laten baanbrekend werk zien zowel als het gaat om het internaliseren van de SDGs in de bedrijfsstrategie als ook inzake partnerschappen. Het SDG Charter bevordert in Nederland het aangaan van partnerschappen maar ook de IMVO-convenanten zijn hierbij van belang.

Vooral als het gaat om de doelen die raken aan milieu, klimaat en energie en gender is extra inzet nodig blijkt uit de CBS-meting.

Share Button