Programmaleider Brede Welvaart

 • Dienstverband
 • Den Haag

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Brede welvaart is onderwerp van analyse in uiteenlopende onderzoeksprojecten en sectoren van het PBL. Het PBL doet onderzoek naar brede welvaart op internationaal niveau (zoals de rol bij de Sustainable Development Goals), op nationaal niveau (brede welvaart en SDG’s in rijksbeleid), op regionaal niveau (brede welvaart in de regio) en op sectorniveau (brede welvaart en mobiliteit).

Voor versterking van onze kennisbasis over het concept van brede welvaart en de toepassing ervan in het transitiebeleid, zoeken wij een Programmaleider brede welvaart. Als programmaleider bepaal je 1) mede de inhoudelijke programmering voor het onderzoek naar brede welvaart binnen het PBL; 2) werk je samen met collega’s van het CPB, SCP en PBL mee aan het ontwikkelen van een modelinstrumentarium; en 3) word je de brede welvaart-vertegenwoordiger voor het PBL in de buitenwereld:

 • Programmering van brede welvaart in het werkprogramma van het PBL:
  Als programmaleider draag je bij aan de inhoudelijke uitwerking van het concept van brede welvaart. Daarbij trek je lering uit de diversiteit van toepassingen en onderlinge verschillen benut om de consistentie te versterken. Samen met collega’s versterk je de wetenschappelijke verankering van brede welvaart en verbreed je de toepassing van dit concept naar nieuwe werkterreinen. Ambitie is om hiermee op termijn een consistente basis te leggen voor scenario-studies (onder meer WLO), maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en analyses van verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden vanuit het perspectief van brede welvaart.
 • Ontwikkeling van een brede welvaart-instrumentarium:
  Je ontwikkelt, samen met het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), een instrumentarium voor een bredewelvaartsanalyse, die zicht biedt op toekomstige effecten van begrotings- en beleidskeuzen op brede welvaart. In dit kader geef je met het CPB en SCP verdere uitwerking en verdieping aan de financieel-economische, de sociaal-culturele en de ruimtelijk-ecologische dimensie van brede welvaart, voortbouwend op bestaande verkenningen en analyses van de planbureaus. Met collega’s van het PBL neem je de lead in doorontwikkeling van het instrumentarium voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het fysiek-ruimtelijke domein van de leefomgeving. Onderdeel van dit instrumentarium vormt een kernset van brede welvaartsindicatoren, waarmee de kwaliteit van de leefomgeving naast de economie een plaats kan krijgen in de begrotingscyclus van kabinet en parlement.
 • Positionering in het netwerk:
  Brede welvaart is onderwerp van debat in een groot en groeiend aantal gremia in beleid, politiek en wetenschap. Je vormt voor dit onderwerp het aanspreekpunt voor CPB en SCP en voor organisaties als CBS, RIVM, TNO en DNB, en je coördineert de afstemming met de betrokken departementen. Onderzoeksresultaten publiceer je in beleidsgerichte rapporten en wetenschappelijke publicaties, en draag je uit in presentaties. In het bijzonder besteed je aandacht aan de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in het beleidsproces van de verschillende ministeries in Den Haag.
  Met de organisatie van lezingen en seminars en door actieve deelname aan externe fora, versterk je de inhoudelijke positionering van het PBL in het netwerk van brede welvaartsinitiatieven bij kennisinstellingen en in beleid (regionaal, nationaal en internationaal).

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.