MT-lid Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De manier waarop we op dit moment wereldwijd met de grondstoffen op onze aarde omgaan, is niet houdbaar. Het doel van het kabinet is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit vraagt om sturing op de gehele productieketen. Door slimmer met grondstoffen om te gaan: minder grondstoffen te gebruiken, andere grondstoffen te gebruiken, levensduur van producten te verlengen en door hoogwaardig hergebruik. Alleen zo kunnen we de grondstofketen sluiten. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, betere biodiversiteit, beter milieu en een hogere leveringszekerheid.

In de afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd voor de systeemverandering die nodig is voor de transitie naar een circulaire economie. Nu is het zaak om op te schalen. In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) hebben we een volgende stap gezet, met concretere doelen voor een aantal prioritaire productgroepen en een eerste pakket met stimulerende, normerende en beprijzende maatregelen. De komende jaren zal dit pakket verder worden uitgebreid inclusief concrete doelen op nationaal niveau om onze ambities waar te kunnen maken, zowel met acties van het Rijk, maar nadrukkelijk ook met acties van anderen.

De transitie vraagt om brede inzet: vanuit alle departementen, van medeoverheden, het bedrijfsleven en van onze inwoners. Het NPCE biedt daarvoor het kader. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert het programma. Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.nederlandcirculairin2050.nl.

Als manager Circulaire Economie zorg je dat er – in samenwerking met de betrokken ministeries en relevante partijen in de omgeving – de komende tijd volgende concrete stappen worden gezet. Je bent goed op de hoogte wat er inhoudelijk speelt binnen het domein van de circulaire economie (CE) en het NPCE. Je zorgt voor duidelijkheid over welke stappen nog nodig zijn. Je maakt daarop verbinding met de partijen die je daarbij nodig hebt: binnen Den Haag en daarbuiten. Het gaat om het aanhaken en aangehaakt houden van externen, van andere departementen en je collega’s en ervoor zorgdragen dat duidelijk is waar we staan en wat er nog moet gebeuren. Je draagt de koploperspositie die Nederland heeft op het gebied van CE met enthousiasme uit. Specifieke aandacht gaat het komende jaar uit naar de invulling van circulaire economie in de regio en de samenwerking hierop met de regionale overheden. Tevens moet scherp worden wat aanvullend nodig is op het NPCE om de CE-doelstelling te realiseren. Het intensiveren en verbreden van de interdepartementale inzet is daar onderdeel van.

Je bent er voor de medewerkers uit je team en stelt je team in staat om deze klus te klaren. Je bent iemand die richting, ruimte en vertrouwen geeft en bijstuurt waar nodig. Je stuurt vanuit de grotere opgave richting 2050 en helpt het team om daarbinnen de benodigde concrete stappen te zetten in het hier en nu om tot de benodigde opschaling te komen.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.