Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidshinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen, beter milieutoezicht en the green deal in Europa. Het zijn onderwerpen waarop het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal zich richt. Voor dit DG zijn wij op zoek naar een directeur voor onze directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie.

De opgave

De thema’s waaraan de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werkt, zijn van groot belang voor ons land en staan volop in de belangstelling. Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen je directie waar 120 enthousiaste, professionele en betrokken medewerkers werken en geef je leiding aan het managementteam.

Wat er zoal speelt op de twee hoofdthema’s  van jouw directie? Een van de hoofdthema’s is circulaire economie. De manier waarop we op dit moment wereldwijd met de grondstoffen op onze aarde omgaan, is niet houdbaar. Het doel van het kabinet is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit vraagt om sturing op de gehele productieketen: aan de voorkant bij de winning en het gebruik van (primaire) grondstoffen, bij het ontwerp van producten, tijdens de gebruiksfase gericht op langer gebruik, en aan de achterkant gericht op hergebruik en hoogwaardige recycling. Alleen zo kunnen we de grondstofketen sluiten.

In de afgelopen jaren hebben we een goede basis gelegd voor de verdere transitie. Nu is het zaak om een volgende stap te zetten. Belangrijk daarbij is om tastbaarder te maken waar we met een circulaire economie heen willen, en om meer richting te geven aan de transitie. Momenteel werken we toe naar heldere doelen en een duidelijk pakket van stimulerende, normerende en beprijzende maatregelen die eind dit jaar landen in een Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). De wetgeving en maatregelen die daaruit voortvloeien, hebben grote impact binnen de Europese Unie en daarbuiten. Ook hebben ze een stuwende werking voor de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Daarnaast komen de maatregelen en de uitwerking van het ambitieuze klimaatdoel voor circulaire economie, zoals genoemd in het coalitieakkoord, aan bod in het NPCE. Ook zal duidelijk moeten zijn wie waarvoor aan de lat staat en hoe de beleidscyclus wordt vormgegeven. Vanwege de druk op de financiële middelen vraagt de uitwerking naar maatregelen om scherpe keuzes Als directeur zorg je dat er – in samenwerking met de belangrijke partijen in de omgeving – de komende tijd concrete stappen worden gezet. Je zorgt voor duidelijkheid over de richting van de circulaire economie transitie en de governance. Je draagt de koploperspositie die NL heeft op het gebied van CE met enthousiasme uit.

Het andere hoofdthema is de duurzame leefomgeving. Aspecten daarvan, zoals het verbeteren van luchtkwaliteit en het tegengaan van geluids- en geuroverlast, krijgen steeds meer aandacht. Mensen willen een gezonde leefomgeving. Denk aan de omgeving van Tata Steel en de geluidshinder rondom Schiphol. Het wordt steeds duidelijker wat de negatieve gezondheidseffecten daarvan zijn. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, maar gezien de adviezen van de WHO op het terrein van geluid en luchtkwaliteit is het zaak om de komende jaren verdere acties te ondernemen om de gezondheid van de leefomgeving te bevorderen.

Daarbij moeten we ook oog hebben voor andere belangrijke ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de leefomgeving. Zo heeft de gezonde leefomgeving raakvlakken met mobiliteit, de woningbouwopgave, de klimaat- en de stikstofaanpak en de toekomst van de landbouw. Die raakvlakken bieden kansen én veroorzaken spanning, zowel binnen ons ministerie, als interdepartementaal en tussen de verschillende sectoren. Het is belangrijk om toe te werken naar een gezonde, schone en veilige leefomgeving die in nieuw rijksbeleid wordt meegewogen. Jij zet, samen met je team, stappen in het goed positioneren van de gezonde leefomgeving als thema in nieuw beleid. Daarbij heb je oog voor de (andere) belangen die ook spelen. Hierin vind je een goede balans.

Binnen deze onderwerpen stuur je op hoofdlijnen en je zet daarbij je goede strategische en politieke antenne in. Door de complexe inhoud heen zie jij snel de grote lijnen en leg je gemakkelijk verbindingen tussen verschillende onderwerpen. Jij stelt de juiste prioriteiten en zegt ook ‘nee’ als dat nodig is.  Daarnaast realiseer je je dat de opgaves die er liggen alleen verder gebracht kunnen worden in samenwerking met andere partijen. Denk aan andere departementen als de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het bedrijfsleven, andere overheden, ngo’s, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Je zet dan ook sterk in op het onderhouden van dit netwerk, en pakt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van de koers en het leggen van verbanden. Hierbij sta je open voor geluiden van buiten en zorg je voor een goede balans tussen koers houden en meegaan in nieuwe ontwikkelingen. Je zegt waar het op staat, zonder daarbij de relatie uit het oog te verliezen. Uiteraard borg je in alle beleidskeuzes het burgerperspectief. Daarnaast treed je op als opdrachtgever van het RIVM, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat. Je bent het boegbeeld van je directie, zowel in- als extern.

Samen met het managementteam creëer je een inspirerende, stimulerende en veilige werkomgeving waarin medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen, én kansen om zich verder te ontwikkelen. Hierbij zijn sociale cohesie, diversiteit en inclusie, werkplezier en aandacht voor werkdruk belangrijke thema’s.

Naast lid van het MT van DLCE ben je lid van het directieteam (DT) van het overkoepelende Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal (DGMI). Samen met de directeur-generaal, de DG-secretaris en de andere twee directeuren werk je aan de ontwikkeling van het DG als geheel. Hierbij denk je over de grenzen van je eigen directie heen. Je hebt als directeur een aantal DG-brede portefeuilles, die je in overleg met je DT-collega’s bepaalt.

Meer informatie/solliciteren: www.algemenebestuursdienst.nl.