Coördinerend beleidsmedewerker circulaire economie en klimaat

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2016 heeft het kabinet het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 aangenomen. Dit schetst hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Op het vlak van het versnellen en opschalen van de transitie en de inzet van duurzame biogrondstoffen vervul jij als coördinerend beleidsmedewerker een bepalende rol.

In 2030 moet Nederland al vijftig procent minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie draagt ook bij aan het realiseren van de klimaatopgave. Wereldwijd is maar liefst 45 procent van de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan grondstofgebruik. Een circulaire economie wordt daarom ook wel gezien als het ontbrekende puzzelstukje om de klimaatopgave te realiseren. Het werken aan een goede verbinding tussen circulaire economie en klimaat vraagt structurele aandacht vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Daarnaast is voor het bereiken van een circulaire en klimaatneutrale economie de inzet van biogrondstoffen (biomassa) noodzakelijk. IenW ontwikkelt op dit moment samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere departementen een duurzaamheidskader voor de inzet van duurzame biogrondstoffen. De implementatie van dat kader is een omvangrijke en complexe taak.

Als coördinerend beleidsmedewerker lever jij aan de twee hiervoor geschetste opdrachten een bepalende bijdrage waarbij de nadruk ligt op de verbinding tussen circulaire economie en klimaat. Dit doe je in samenwerking met diverse stakeholders die werkzaam zijn binnen het eigen ministerie. Maar ook bij het ministerie van EZK en andere collega-departementen, bedrijven, overheden, Niet-Gouvernementele Organisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van besluitvormingsdocumenten, zoals adviezen en beslisnota’s voor de politieke en ambtelijke leiding. Ook maak en beantwoord je brieven aan de Tweede Kamer, bestuurlijke partners en andere partijen. Je bent betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke overleggen en die van de bewindslieden met de Tweede kamer. Je legt steeds de verbinding tussen beleid, uitvoering en onderzoek/kennis.

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie kent verschillende taakvelden, zoals Biotische ketens / Circulaire Economie en Klimaat, Kunststofketenaanpak, Kaderstelling Grondstoffen en Recyclingbeleid, Duurzame agro, Marktprikkels, Leefomgeving en Geluid. Binnen de directie wordt over de grenzen van de taakvelden heen gewerkt. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Jij werkt als coördinerend beleidsmedewerker binnen het taakveld Biotische ketens / Circulaire Economie en Klimaat.

In overleg met de taakveldcoördinator wordt bepaald op welke prioriteiten je wordt ingezet. De werkzaamheden die je verricht kunnen in de loop van de tijd veranderen. Meer in het algemeen ben je flexibel en breed inzetbaar en kun je afhankelijk van de prioriteiten van de directie op andere onderwerpen en thema’s worden ingezet. Door je persoonlijkheid en je houding ben je een stevige en betrouwbare pijler.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.