Adviseur Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Delft

Gemeente Delft

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent dat we werken aan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie waarin het grondstoffengebruik tot een minimum beperkt is. Een economie met een systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Ook heeft de gemeente de ambitie om 15.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen in de komende decennia te realiseren. Als adviseur Circulaire Economie draag je bij aan het realiseren van een welvarend, gezond en duurzaam Delft. Rondom de zomer van dit jaar wordt een Visie Circulaire Economie aangeboden aan het bestuur ter vaststelling. Na vaststelling wordt een uitvoeringsplan opgewerkt dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Als adviseur circulaire economie:

  • Stel je het uitvoeringsplan Circulaire Economie op, in samenwerking met verschillende afdelingen binnen de gemeente en partijen in de stad;
  • Lever je input op het gebied van Circulaire economie bij het opstellen van de omgevingsvisie en bijbehorende omgevingsplannen;
  • Zorg je ervoor dat circulaire economie een onderdeel wordt bij grote en kleine gebiedsontwikkelingen en (bouw- en sloop)projecten door vanuit jouw expertise heldere randvoorwaarden mee te geven;
  • Ben je ambassadeur van Circulaire Economie binnen de gemeente en probeer je het circulair denken en werken zoveel mogelijk in te bedden in de organisatie;
  • Onderzoek je met collega’s van verschillende disciplines (water, ecologie, klimaatadaptatie, energietransitie maar ook thema’s buiten duurzaamheid zoals economie, ruimtelijke ordening) wat de juiste balans is voor het behalen van de duurzaamheiddoelstellingen en welke bijdrage de circulaire economie daarin kan spelen.

Meer informatie/solliciteren: www.zuidprofs.nl.